استاندارد
دستگاه محاسبه مهندسی بدون قابلیت برنامه پذیری
 
برنامه پذیر
دستگاه محاسبه پیشرفته مهندسی با قابلیت برنامه پذیری