10 رقمی
ماشین حساب رومیزی 10 رقمی
 
12 رقمی
ماشین حساب 12 رقمی رومیزی شارپ
 
14 رقمی
ماشین حساب 14 رقمی رومیزی شارپ