× جستجو در مادیران ...

آموزشی
پروژكتورهای آموزشی جهت استفاده در محیطهای آموزشی و ارائه مطالب آموزشی مناسب هستند. پروژکتورهای آموزشی اپتوما را از مادیران تهیه فرمایید
 
اداری
پروژكتورهای اداری جهت استفاده در دفاتر كاری و جلسات اداری مناسب هستند. اپتوما سازنده بهترین و پرکاربرد ترین پروژکتورهای اداری می باشد. این ویدئو پروژکتورها را از مادیران بخواهید.