تك كاره سیاه و سفید
چاپگرهای تك كاره لیزری ریكو بهترین چاپگر جهت مصارف اداری و سازمانی می باشند. صرفه اقتصادی و هزینه پایین مواد مصرفی وجه تمایز آنها با دیگر چاپگرها می باشد.