فتوكپی
موادمصرفی دستگاههای فتوكپی شارپ دیجیتال شامل تونر، دولوپر و درام
 
فكس
مواد مصرفی دستگاههای فكس شارپ (كاغذ عادی و لیزری)