سری KC
دستگاه های تصفیه هوای شارپ كه توسط مادیران عرضه می شوند راه حلی بسیار مناسب و به صرفه برای حل مشكل آلودگی هوا می باشند.