9 كیلوگرم
شما می توانید بهترین ماشین لباسشویی را بر اساس بودجه خود از بین مدلهای 9 كیلویی زیر انتخاب كنید.
 
8.5 كیلوگرم
شما می توانید بهترین ماشین لباسشویی را بر اساس بودجه خود از بین مدلهای 8/5 كیلویی زیر انتخاب كنید.
 
8 كیلوگرم
شما می توانید بهترین ماشین لباسشویی را بر اساس بودجه خود از بین مدلهای 8 كیلویی زیر انتخاب كنید.
 
7 كیلوگرم
شما می توانید بهترین ماشین لباسشویی را بر اساس بودجه خود از بین مدلهای 7 كیلویی زیر انتخاب كنید.
 
6 كیلوگرم
شما می توانید بهترین ماشین لباسشویی را بر اساس بودجه خود از بین مدلهای 6 كیلویی زیر انتخاب كنید.