فروشگاه اینترنتی، خرید آنلاین را با آسانترین راه تجربه كنید!
 
 
| | | | |
مدارك لازم جهت اخذ نمایندگی مجاز فروش
 
 
اشخاص حقیقی (فروشگاهها) :
  1- كپی برابر با اصل جواز كسب با تاریخ معتبر به نام شخص متقاضی
2- كپی برابر با اصل اجاره نامه یا كپی سند به نام شخص متقاضی با تاریخ معتبر
  3- كپی شناسنامه
  4- كپی كارت ملی
  5- عكس پرسنلی 2 قطعه
  6- عكس از محل 2 قطعه
  7- فرم شناسنامه نمایندگی مجاز فروش تكمیل شده
  8- موافقت نامه مهر و امضاء شده
  9- تطابق نام متقاضی، درج شده در فرم شناسنامه و جواز كسب و سند یا اجاره نامه
  10- تطابق كامل آدرس درج شده در فرم شناسنامه و جواز كسب و سند یا اجاره نامه
  11- ارائه تضمین مالی (سفته/ ضمانت نامه بانكی/ وثیقه ملكی)
  12- كپی كارت بازرگانی
 
اشخاص حقوقی (شركتها) :
  1- مدارك كامل شركت اعم از اساسنامه، كپی برابر با اصل روزنامه رسمی تاسیس، روزنامه رسمی تغییرات (در صورت وجود تغییرات)
  2- كپی برابر با اصل اجاره نامه یا سند به نام شركت یا یكی از اعضاء هیئت مدیره داری حق امضاء
  3- كپی شناسنامه مدیر عامل دارای حق امضاء
  4- كپی كارت ملی مدیرعامل
  5- عكس پرسنلی 2 قطعه
  6- عكس از محل 2 قطعه
  7- فرم شناسنامه نمایندگی مجاز فروش تكمیل شده
  8- موافقت نامه مهر و امضاء شده
  9- تطابق نام درج شده در فرم شناسنامه و مدارك شركت و سند یا اجاره نامه
  10- تطابق كامل آدرس درج شده در فرم شناسنامه و مدارك شركت و سند یا اجاره نامه
  11- كپی كد اقتصادی
  12- كپی جواز كسب
  13- كپی كارت بازرگانی (در صورت دارابودن)
  14- ارائه تضمین مالی (سفته/ضمانت نامه بانكی/وثیقه ملكی)
     
English English