بستن پنجره

برگزاری دوره های آموزشی MOT ویژه نمایندگان خدمات پس از فروش مادیران

این آموزش‌ها با‌ هدف برقراری ارتباط مناسب و ارتقای سطح رضایت مندی مشتریان جهت پرسنل شعب و کلیه نمایندگان خدمات پس از فروش در سراسر ایران، به صورت استانی برگزار شد.
آمــوزش ها شامل : نحوه پاسخ گویی به تلفنهای مشتریان ، نحــوه ارایه خدمـات در محــل مشــتریــان ( In home service) ، نحــوه پــذیـرش دستــگــاه هایی که بــه محــل شـرکـت مراجـعــه می شود ( carrying in service) و آشنایی با شکایات مشتریان (customer complaints) بود كه در نهایت 597 نفر طی 8 ساعت ، آموزش های فوق را فرا گرفتند.
سه گروه 50 نفری از نمایندگان نیز ظرف دو هفته آینده این دوره را خواهند گذراند.
همچنین دوره آموزش "نحوه تعمیر بردهای الکترونیکی" جهت تکنسین های شعب و نمایندگان خدمات پس از فروش در سراسر کشور برگزار شد که طی آن 202 نفر از مهندسان تعمیرات در سه روز آموزش پیاپی ، دوره فوق را فرا گرفتند . سه گروه 15 نفره نیز ظرف دو هفته آینده این دوره را خواهند گذراند .