بستن پنجره

برگزاری اولین گردهمایی الگوریتم راه رشد GPA

اولین نشست این برنامه با همکاری دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه علم و فرهنگ با شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران( مادیران) در روز یکشنبه مورخ 10/03/94 در محل دانشگاه برگزار گردید.
در نشست تخصصی فوق، با حضور مدیران گروه دانشگاه، دانشجویان و مدیران ارشد شرکت مادیران، پیرامون توانمندیها و بسترهای آماده شکوفایی استعداد دانشجویان در فضای تولیدی شرکت و فعالیتهای گسترده این شرکت صحبت گردید.