بستن پنجره

  • جشن استقبال از بهار

جشن استقبال از بهار کارکنان شرکت مادیران

در این جشن های مفرح و شادی بخش که به صورت مجزا برای پرسنل دفتر مرکزی ،کارخانجات و مهد کودک مادیران برگزار شد مالکان و مدیران شرکت برای همه پرسنل آروزی سلامتی و شادکامی کرده و از عملکرد تک تک آنها برای سال گذشته تشکر نمودند.