تعداد محصول: 3 موردفیلتر
|||مقایسه به ترتیب:
DANT-218


0
قدرت تقویت 18dBi
طول كابل 5 متر
فركانس كاری 860-480 Mhz با 240-170 UHF & VHF - Mhz
ولتاژ مورد نیاز 5V از طریق پورت USB
DANT-230


4
قدرت تقویت 30dBi
طول كابل 4 متر
فركانس كاری 860-470 Mhz با 230-170 UHF & VHF - Mhz
ولتاژ مورد نیاز 5V از طریق پورت USB
DANT-220


0
قدرت تقویت 20dBi
طول كابل 5 متر
فركانس كاری 860-480 Mhz با 240-170 UHF & VHF - Mhz
ولتاژ مورد نیاز 5V از طریق پورت USB