مادیران

مسئولیت های اجتماعی مادیران

مادیران به حفظ هویت ایرانی و ارزش هایی همچون کمک به رشد اجتماع، فرهنگ و انجام کار صحیح معتقد است. حفظ سرمایه های انسانی مادیران، ایجاد محیط امن برای فرزندان کارکنان، فعالیت های مشارکتی و حمایت از خیریه ها و برگزاری اجتماعات، از جمله اقدامات مجموعه مادیران در راستای اجرای مسئولیت های اجتماعی خود در قبال کارکنان است. مادیران از نگاه کارکنان، ﯾﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮش ﺳﺎﺑﻘﻪ، ﺧﻮب، دارای ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮده که همه تلاش خود را در حفظ و ارتقای سطح رضایت کارکنان، به کار گرفته است.

شرایط کرونا
حمایت مادیران از کودکان اتیسم
حمایت مادیران از فرزند آوری
آکادمی مادیران