12 رقمی
ماشین حساب های 12 رقمی شارپ با قابلیت چاپ
 
14 رقمی
ماشین حساب 14 رقمی شارپ