چاپگرهای تخصصی بانكی
انواع پرینتر های سوزنی با برند اپسون و الیوتی ارائه می شود