× جستجو در مادیران ...

بستن پنجره

توزیع ریبونهای میوا برای چاپگرهای سوزنی اپسون

مادیران با توجه به افزایش كاربران چاپگرهای سوزنی اپسون و الیوتی در سراسر كشور و درخواست های مكرر خریداران برای استفاده از ریبونهای دستگاههای مذكور،به منظور جلوگیری از خرابی چاپگرهای سوزنی فوق و عدم استفاده از ریبونهای غیراستاندارد و بی كیفیت موجود در بازار،به تهیه و توزیع ریبونهایی با نام تجاری میوا اقدام كرده است كه كیفیت آنها پس از گذراندن آزمایشات مختلف كیفی،توسط مادیران تایید می شود.

باید توجه داشت كه ریبونهای متفرقه با صدمه شدید به هد چاپگرهای سوزنی ،دستگاه را نیز از گارانتی خارج می سازند.